سریال

سریال ها با زیرنویس کامل عربی و فارسی جهت تمرین مهارت شنیداری و تقویت لهجه

سریال مجرد لحظات - قسمت 13 تا 15
سریال مجرد لحظات - قسمت 13 تا 15
2 ساعت
پکیج ضبطی
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
شروع دوره
پخش از طریق سایت
روز کلاس
مشاهده دوره
سریال مجرد لحظات - قسمت 10 تا 12
سریال مجرد لحظات - قسمت 10 تا 12
2 ساعت
پکیج ضبطی

شروع دوره
پخش از طریق سایت
روز کلاس
مشاهده دوره
سریال دبي لندن دبي - قسمت 1 تا 3
سریال دبي لندن دبي - قسمت 1 تا 3
ساعت
پکیج ضبطی
۱۴۰۱/۰۳/۱۸
شروع دوره

روز کلاس
مشاهده دوره
سریال دبی لندن دبی - قسمت 4 تا 6
سریال دبی لندن دبی - قسمت 4 تا 6
2 ساعت
پکیج ضبطی
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
شروع دوره
-
روز کلاس
مشاهده دوره
سریال مجرد لحظات - قسمت 7 تا 9
سریال مجرد لحظات - قسمت 7 تا 9
2 ساعت
پکیج ضبطی

شروع دوره

روز کلاس
مشاهده دوره
سریال مجرد لحظات - قسمت 4 تا 6
سریال مجرد لحظات - قسمت 4 تا 6
2 ساعت
پکیج ضبطی

شروع دوره

روز کلاس
مشاهده دوره
سریال مجرد لحظات - قسمت 1 تا 3
سریال مجرد لحظات - قسمت 1 تا 3
2 ساعت
پکیج ضبطی
۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شروع دوره
---
روز کلاس
مشاهده دوره